सूचना तथा समाचार

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना!!

एम.आई.एस अपरेटर तथा फिल्ड साहयक पदको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना!!

दस्तावेज: 

सिप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना!!

एम आइ एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको लागि सिप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि  सूचना!!

दस्तावेज: